CHINA - HARBIN

Page 1
01Harbin 4 02Fanghong Shengli J2 03Harbin 5 04Ice Festival 6
Central Harbin Central Harbin Central Harbin Ice Festival
05Ice Festival 7 06Ice Festival 9 07Ice Festival 10 08Ice Festival 11
Ice Festival Ice Festival Ice Festival Ice Festival
09On the Songhua River 17 10On the Songhua River 18 11On the Songhua River 20 12On the Songhua River 19
Songhua River Songhua River Songhua River Songhua River