CHINA - SHANGHAI

01 02 03 04
Waitan
Huanghe Lu
Renmin Square
Pudong
05
06
07
08
Waitan
Grand Hyatt
Nanpu Bridge
Huangpu River
09
10
11
12
Jiujiang Lu
Waitan
Jing An Temple
Huxinting Tea House